HomeSalgsbetingelser

Salgsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

 1. ANVENDELSE
 1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud og aftaler med køber (”Køber”), som Johs. Pedersen TRAIN a/s (”Sælger”) afgiver eller indgår, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købsbetingelser eller lignende vilkår er ikke bindende for Sælger.
 1. TILBUD, ORDRE OG ACCEPT
 1. Tilbud, der er afgivet af Sælger på basis af fejlbehæftet materiale, af enhver art, udarbejdet eller leveret af Køber, afgives uden ansvar.
 1. Medmindre andet fremgår, er tilbud gældende i 30 kalenderdage fra tilbudsdato. Ethvert tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg.
 1. Købers ordrer og bestillinger er først bindende for Sælger, når Køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.
 1. Stemmer Sælgers ordrebekræftelse ikke overens med Købers bestilling, skal Køber reklamere skriftligt inden 3 arbejdsdage fra modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Køber bundet af ordrebekræftelsen.
 1. LEVERINGSSTED
 1. Levering finder sted EX WORKS på Sælgers forretningsadresse, jfr. Inco terms 2010.
 1. Såfremt Sælger påtager sig levering på anden måde, skal den tilbudte pris forhøjes med samtlige Sælgers omkostninger, herunder til forsikring.
 1. BETALINGSBETINGELSER
 1. Sælger er berettiget til at fakturere Køber for alle leverancer, der er leveret eller af Sælger er meldt klar til levering, hvis det aftalte leveringstidspunkt er indtruffet.
 1. Betalingsbetingelserne er angivet i tilbud.
 1. Erlægges betaling ikke rettidigt, har Sælger krav på forrentning af det til enhver tid værende skyldige beløb fra fakturadato med en rente svarende til 2% pr. påbegyndt måned.
 1. Køber er ikke berettiget til at modregne med evt. modkrav, som Sælger, ikke har skriftligt anerkendt.
 1. EJENDOMSRET
 1. Det solgte forbliver Sælgers ejendom, indtil hele købesummen er betalt.
 2. LEVERINGSTID OG FORSINKELSE
 1. Leveringstiden er anført i seneste ordrebekræftelse.
 1. Forsinkelser fra Sælgers side anses ikke som misligholdelse, medmindre leveringen forsinkes i mere end 3 uger, idet levering indenfor denne frist i enhver henseende betragtes som rettidig.
 1. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes en i punkt 10 nævnt begivenhed eller Købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende.
 1. Leveringen kan af Sælger sættes i bero, så længe Køber misligholder nogen forpligtelse overfor Sælger, uanset hvilket forhold misligholdelsen vedrører.
 1. Sælger er i tilfælde af forsinkelse ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance eller andre direkte eller indirekte tab hos Køber. Sælgers erstatningsansvar kan endvidere ikke overstige fakturaprisen eksklusive moms for den del af leverancen, der er forsinket.
 1. REKLAMATION OG ANSVAR FOR MANGLER
 1. Køber skal straks efter leverancens modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det aftalte.
 1. Sælger skal have eventuelle reklamationer i hænde senest 8 arbejdsdage efter leverancens ankomst. Reklamationen skal afgives straks, manglen konstateres, samt være skriftlig, og det skal være specificeret i reklamationen, hvilke mangler der gøres gældende. I modsat fald mister Køber enhver misligholdelsesbeføjelse som følge af manglen. Reklamationer fritager ikke Køber for at betale købesummen til forfaldstid.
 1. Såfremt det leverede er behæftet med mangler, er Sælger berettiget til at afhjælpe disse ved reparation eller omlevering, såfremt dette kan ske inden 30 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor Sælger har modtaget og accepteret, at reklamationen er retmæssig. Afhjælpes manglen, kan Køber ikke gøre nogen mangels beføjelse gældende, herunder forholdsmæssigt afslag eller erstatning.
 1. Transport af mangelfulde dele mellem Sælger og Køber sker for Købers regning og risiko. Mangelfulde dele, som udskiftes, er Sælgers ejendom.
 1. Sælgers ansvar omfatter ikke mangler ved materialer, der er leveret af Køber, eller mangler ved en af Køber forlangt konstruktion.
 1. Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de af Sælger forudsatte funktionsvilkår og ved rigtig anvendelse af leverancen. Ansvaret omfatter ikke fejl og mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller urigtig montering fra Købers side, eller konstruktionsændringer foretaget af Køber uden Sælgers samtykke, eller fejl ved en af Køber udført reparation.
 1. Sælger er ikke ansvarlig for følgeskader, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance eller andre direkte eller indirekte tab. Sælgers erstatningsansvar kan ikke overstige fakturaprisen eksklusive moms for den del af leverancen, der er mangler ved.
 1. Sælger er ikke forpligtet til at betale eventuelle omkostninger til af- og genmontering af mangelfulde dele, ligesom Købers omkostninger til konstatering af mangler er Sælger uvedkommende.
 1. PRODUKTANSVAR
 1. Sælger er alene ansvarlig for produktansvar iht. gældende dansk ret, og fraskriver sig ansvaret for produktskader på ethvert andet grundlag.
 1. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Sælger, såfremt der opstår en produktskade eller såfremt der er fare for, at en sådan vil indtræde. I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs.
 1. Skulle Sælgers produkt forårsage skade på person eller produkt tilhørende Køber eller tredjemand, er Sælgers ansvar begrænset til sådanne typer af skader og sådanne beløb, som dækkes af Sælgers produktansvarsforsikring.
 1. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, dagsbods- eller konventionalbodsstraf, tidstab, tabt leverance eller andre direkte og indirekte tab.
 1. ANSVARSBEGRÆNSNING
 1. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte skader eller tab af nogen art, herunder dagsbods- eller konventionalbodskrav, som Køberen måtte ifalde overfor tredjemand, samt Købers driftstab, tidstab, tabt leverance eller lignende indirekte tab. Sælgers erstatningsansvar kan ikke overstige fakturaprisen eksklusiv moms for den del af leverancen, en sag vedrører.
 1. FORCE MAJEURE
 1. Sælger er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, som skyldes force majeure, hvorved forstås bl.a., og ikke begrænset til: krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport og/eller importforbud, mobilisering, hærværk, valutarestriktioner, forsinkelse og/eller manglende leverancer fra underleverandører, transporthindringer, herunder is hindringer eller transportuheld, kraftforsyning og dermed ligestillede produktionsvanskeligheder eller nogen anden årsag, som ligger udenfor Sælgers kontrol.
 1. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til forhindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Sælger skal i ovennævnte tilfælde meddele Køber ændringen eller den forventede ændring i leveringstid uden ugrundet ophold. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
 1. RETURNERING
 1. Leverede varer tages ikke retur.
 1. TVISTER
 1. Tvister af enhver art, herunder tvister vedrørende en aftales eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved Sælgers hjemting. Køber er således også forpligtet til at lade sig sagsøge ved Sælgers hjemting. Sagen afgøres efter dansk ret.
Johs. Pedersen TRAIN

Hjulmagervej 4
DK-8800 Viborg
Tlf. +45 29 49 84 90

Firma

© 2024 · Johs. Pedersen TRAIN a/s ·  Webdesing af seemore.dk